Tutvustus

TutvustusAsukohtKrundidNTK kliendidPildid

Nurme Tehnoküla (NTK) asub Pärnu ringtee ääres, lennujaama ja sadama vahetus läheduses, mis loob suurepärased tingimused tootmise, laomajanduse ja logistika arendamiseks linna läheduses. Tööstuspargi lähiümbrusel on perspektiivi kasvada Pärnumaa uueks tootmispiirkonnaks, kus juba praegu paikneb mitmeid tuntud ettevõtteid nagu näiteks Baltic Pack, Benders Baltic, Tatoli AS

Kaugused:

· 3,5 km Tallinn-Pärnu maanteest (VIA Baltica)
· 4,5 km Pärnu linnapiirist
· 7,5 km Pärnu sadamast
· 7 km Pärnu lennujaamast
· 12 km Pärnu raudteejaamast

Krundid

Tehnokülasse on 10 tööstus- ja ärimaakinnistut: Kruntidele on võimalik planeerida kuni kolmekordsed hooned, maksimaalse kõrgusega 10 – 12 m. Ehitusalune pind vastavalt krundile 1000 - 4000m2. Hoonete arv kruntidel 2-4. Kõrvuti asetsevate kruntide hoonestusalasid saab liita. Juhul kui potentsiaalne klient soovib ehitada suurema hoone, saab kaks kõrvuti asetsevat krunti liita ja ehitusala laieneb seega kuni 8000 m2

Hinnad

Pärnu äri - tööstusmaa hinnad on võrreldes Riia või Tallinnaga tunduvalt soodsamad (kuni 50%), kuid kinnisvara kvaliteet on sama või isegi parem. Arvestades asukohta, inimressurssi ja elukvaliteeti on Pärnu väga sobiv koht elamiseks ja töötamiseks.

Täisteenus

Ida Kinnisvara ei müü vaid krunte vaid pakub täisteenust firmade tootmise arendamisel või üleviimisel Nurme Tehokülasse.

Pakutavad teenused koos partneritega:
· Turu-uuring
· Finantseerimine
· Projekteerimine
· Ehitus
· Personali otsing

Planeeringust

Detailplaneeringu koostas Pärnu EKE Projekt AS, projektijuht A. Lensment.
Audru Vallavolikogu võttis detailplaneeringu vastu augustis 2006.
Teede ja tehnovõrkkude väljaehitamine toimus ajavahemikus nov. 2006 - juuli 2007. Kogu tööstuskinnistu infrastruktuur on 100% välja arendatud.
Potensiaalsel ostjal reaalne võimalus alustada hoonete projekteerimist ja ehitustegevusega koheselt peale peale krundi ostmist

 

Liikluskorraldus

Juurdepääs tehnokülale on on ette nähtud Nurme - Vana - Pärnu maanteelt olemasoleva kohaliku tee ristmikult. Kruntide juurdepääsutee lõppeb ümberpööramisplatsiga. Juurdepääsutee ja ümberpööramisplats asfalteeritakse. Töötajate ja klientide autode parkimine lahendatakse kruntidel.

Vertikaalplaneerimine

Olemasolev maapind ei vaja suuremahulist maapinna tõstmist. Tootmishoonete põrandate kõrgused ja ja ühendusteede rajamiskõrgused tuleb valida arvestades olemasolevat mikroreljeefi. Maapinna kõrgus piirkonnas 9,5 - 11,7 m (BK- 77).

Keskkonnatingimused

Piirkonnas kavandatavad tootmisprotsessid peavad olema olulise keskkonnamõjuta, vähese tooraine ja jäätmemahuta. Ülenormatiivset müra, tolmu, vibratsiooni ja haisu ei tohi levida üle tootmisettevõtte krundi piiri.
Keskkonnamõjude hindamise vajaduse määrab kohalik omavalitsus konkreetsete ehitusprojektide alusel.

Tulekaitse

Hoonete tulepüsivusklass peab vastama TP1-3 nõuetele.
Välise tulekustutusvee 30 l/sek saamiseks rajatakse 2 veehoidlat, mille kasulik maht peab olema igal aastaajal vähemalt 200m3 kumbalgi.

Veevarustus

Majandus - ja joogivee saamiseks on rajatud puurkaev naaberkinnistule koos liitumispunktiga igale kinnistule

Reovete kanalisatsioon

Kõigilt kruntidelt on olemas isevoolne reovete kanalisatsioon. Pumplast pumbatakse reovesi survetorustiku kaudu Pärnu linna puhastusseadmetesse.

Sajuveed

Juurdepääsutee äärde on planeeritud sajuvete kanalisatsioonitorustik ja igale krundile jäetakse krundi piirile liitumispunkt. Sajuveed juhitakse Sauga jõkke olemasoleva kuivendussüsteemi kaudu. Vajadusel tuleb parkimisplatsidelt ärajuhitav sajuvee puhastamiseks paigaldada õlipüüdurid.

Elektrivarustus

Tehnokülas on planeeritud kaks krunti komplekt - kiosk alajaamadele. Planeeritav elektrivajadus tehnokülas on 2200A ja vastav võimsusvaru on piirkonnas olemas. Koormuse kasvades on OÜ Jaotusvõrgud planeerinud rajada piirkonda uue 110 Kv alajaama. Tehnoküla krundidele tagatakse esialgu ehitusaegne liitumine elektrivõrguga 50A.

Sidevarustus

Kõik krundid ühendatakse AS Elioni kaabelvõrguga.